Adatvédelmi irányelvek

Kik vagyunk

A weboldalunk címe: https://kincsobolcsiovi.hu.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban röviden, mint „GDPR rendelet”) III. fejezet 2. szakasz 13. cikk szerinti adatkezelési tájékoztató és rövid tájékoztatás az érintett jogairól
Amennyiben Ön kapcsolatfelvétel céljából használja www.kincsobolcsiovi.hu oldalt és így egyes saját vagy esetlegesen más, Ön által képviselt természetes személy személyes adatait adatkezelésre rögzíti, úgy a személyes adatok részünkre történő átadásával összefüggő adatkezelésről az alábbi tájékoztatást adjuk az Ön részére.

a) Az adatkezelő és fenntartó: Dzsembori Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 32.,
képviseli: Bernáth Richárd ügyvezető,a továbbiakban, mint „Társaság”) akivel az alábbi elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot: 3530 Miskolc Meggyesalja u. 32, e-mail cím: dzsemborikft@gmail.com.
Adószám: 14821785-1-05.

Kérelmeivel, kérdéseivel forduljon közvetlenül az Adatkezelő ügyvezetőjéhez! Kérelmét postai úton vagy elektronikusan küldheti meg. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük meg Önnek.
b) Tájékoztatjuk, hogy adatvédelmi tisztviselőt Társaságunk nem alkalmaz, mivel a GDPR rendelet 37. cikke alapján erre nem köteles.
c) A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja:
Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő önkéntes hozzájárulás jogcímén kezeli a megadott kapcsolattartási adatait (név, telefonszám és / vagy e-mail cím). Tájékoztatjuk, hogy a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) alpontja értelmében az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha ahhoz az érintett önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű nyilatkozatát adja. Az adatkezelés célja szolgáltatásainkról való tájékoztatás adása érdekében való kapcsolattartás.
e) A személyes adatok esetleges címzettjei lehetnek az adatkezelő által megbízott kapcsolattartási, ügyfélkapcsolati munkakört betöltő munkavállalók. Adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk: Mivel az Adatkezelő a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződés tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok rögzítése és tárolása a szerveren.

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

Tárhelypark Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Web tárhely szolgáltató
Balogh Gergely EV
1043 Budapest Aradi u. 3.
Weboldal üzemeltetés, Online marketing

f) Az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kívánja továbbítani a személyes adatokat.
g) A személyes adatok kezelését, tárolását az Adatkezelő a lehető legrövidebb időre korlátozza az és évente vizsgálja felül a rögzített adatok törlésének szükségességét. Azon esetekben, amelyekre más szabály nem vonatkozik, vagy amelyek a későbbiekben más jogcímen (pl. szerződés kötése, szerződés teljesítése) kezelésre nem kerülnek az adatkezelés időtartama 1 év. Törlésre irányuló kérelme setén haladéktalanul töröljük adatait.,
h) A személyes adatok tárolásának időtartamára a g) pontban foglaltak irányadóak.
i) Tájékoztatjuk azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint kérheti az Önre vonatkozó adatok hordozható formában történő átadását, amelyet .doc formátumban tudunk az Ön rendelkezésére bocsátani.
j) Amennyiben hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, úgy tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához joga van, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
k) Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés vonatkozásában Önnek joga van a magyar felügyeleti hatósághoz, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) címzett panasz benyújtására.
l) Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatainak részünkre történő szolgáltatása önkéntes hozzájáruláson alapul, ezen alapuló a kapcsolattartás érdekében történik. Adatok hiányában Önt megkeresése szerint a szolgáltatásainkról tájékoztatással ellátni nem tudjuk.
m) Tájékoztatjuk, hogy személyes adataival automatizált adatkezelési eljárást, profilalkotást nem végzünk.

Összefoglaló tájékoztatás az érintett jogairól
Alább röviden összefoglaljuk az érintett jogait, amelyek a személyes adatainak kezelésével összefüggésben értelmezendőek.

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a GDPR rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

  Az adatkezelés korlátozásához való jog

  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.
  A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
  Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

  Az adathordozhatósághoz való jog

  A GDPR rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

  A tiltakozáshoz való jog

  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.

  Korlátozások

  Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban.
  Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
  Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
  A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
  Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet.

  A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

  Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
  Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
  Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.